Meer weten

Wettelijke Informatie van de website

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De op deze website vermelde informatie en meningen zijn niet bedoeld als volledige beschrijving. Ze verstrekken geen wetenschappelijk advies noch enig gezondheidsadvies of -tips in de ruimste betekenis van het woord. Alle informatie op deze website kan op ieder ogenblik worden aangepast.

Auteursrecht

Uittreksels van deze website mogen worden afgedrukt of in voorkomend geval worden opgeslagen op voorwaarde dat ze niet worden gewijzigd voor persoonlijk gebruik en dat de auteurs- en de eigendomsrechten gerespecteerd worden. Noch deze website noch een deel ervan mag worden gekopieerd, nagemaakt, gewijzigd, openbaar worden gemaakt, geherpubliceerd of verdeeld worden, door om het even welk medium (met inbegrip van en zonder enige beperking via om het even welke andere website of sociaal medium) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van bvba HOUBLONDE. Elk verzoek tot toestemming moet worden verstuurd naar team@houblonde.com. Alle rechten voorbehouden.

Websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites waarover bvba HOUBLONDE geen enkele controle heeft. Bvba HOUBLONDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de werking of inhoud van deze websites. Alleen de beheerders van deze verbonden websites zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Toepasbaar recht

Deze website (met inbegrip van deze wettelijke informatie en van de algemene verkoopvoorwaarden) wordt beheerd door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor de behandeling van geschillen die betrekking hebben op deze website.

Deze wettelijke informatie en de algemene verkoopsvoorwaarden kunnen regelmatig worden gewijzigd door bvba HOUBLONDE. Gelieve er dus kennis van te nemen telkens u deze website gebruikt.

Privacyverklaring

De persoonsgegevens die u via deze website of per mail meedeelt zullen worden verwerkt door bvba HOUBLONDE. Ze zullen in geen enkel geval worden meegedeeld aan derden. U hebt het recht om u deze persoonsgegevens te laten meedelen of, in voorkomend geval, om ze te laten verbeteren of verwijderen zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Brouwen en Distributie van het bier Houblonde :

Het bier Houblonde wordt gebrouwen en gebotteld door de brouwerij SA Brasserie de Brunehaut.
Gedelegeerd Bestuurder Marc-Antoine De Mees
Rue des Panneries, 17 – 7623 Brunehaut – BELGIQUE
E-mail : info@brunehaut.com
BTW BE 0882.921.021 RPM Doornik

Het bier Houblonde wordt gedistribueerd door BVBA Houblonde
Zaakvoerder Christophe Carrette
Sentier Muraes 10, à 1440 Braine-le-Château
E-mail : team@houblonde.com
BTW BE 0683.446.162 RPM Brussel