Meer weten

Algemene verkoopsvoorwaarden

VOORAFGAANDE KENNISGEVING: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn ook op aanvraag beschikbaar in andere talen, in het Frans en in het Engels. Bij gebrek daaraan worden de huidige algemene verkoopvoorwaarden in het Nederlands beschouwd als aanvaard en zijn als gevolg van toepassing.

 

 1. Bedoeling

Deze algemene verkoopsvoorwaarden werden opgesteld om ons respect voor professionele klanten en voor handelstransacties te formaliseren. Deze verkoopsvoorwaarden hebben de bedoeling de voorwaarden te definiëren waaronder de BVBA Houblonde haar producten aan haar klanten aanbiedt en verkoopt. Wij verbinden ons ertoe om te zorgen voor de wederzijdse naleving van deze voorwaarden.
Op de website van de BVBA Houblonde zijn rechtstreekse handelstransacties niet mogelijk met privéconsumenten die geen professionele klanten zijn.

 1. Wettelijke informatie

Benaming: BVBA Houblonde
Maatschappelijke Zetel: Richelledreef 161,1410 Waterloo, België.
BTW BE 0683.446.162 ; RPM Brussel
Zaakvoerder: Christophe Carrette. christophe.carrette@houblonde.com

 1. Beschikbaarheid van de producten

De producten worden voor verkoop aangeboden zolang de voorraad strekt. Als er een niet beschikbaar product wordt besteld, dan zal dit zo snel mogelijk per e-mail aan de klant worden meegedeeld.

 1. Prijzen

De voor elk product meegedeelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en moeten in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving inzake taksen en accijnzen. Alle informatie betreffende de prijzen van de producten van de BVBA Houblonde staan vermeld in de “Prijslijst” van de Houblonde-producten die men kan bekomen d.m.v. een per mail verstuurde aanvraag naar het adres team@houblonde.com. In de veronderstelling dat de producten van de BVBA Houblonde worden geëxporteerd, zullen deze in overeenstemming moeten zijn met de plaatselijke wetten van de leveringslanden op het gebied van de douane-vrijmaking, de lokale taksen en eventuele accijnzen.
De verkoop zonder btw (belasting op de toegevoegde waarde) aan, van btw-heffing vrijgestelden, is enkel en alleen mogelijk wanneer de bewijsstukken hiervoor op voorhand zijn ingediend.
Over de transportkosten wordt geval per geval onderhandeld tussen de klant en de BVBA Houblonde.
De BVBA Houblonde behoudt zich het recht voor om op elk moment al haar prijzen te wijzigen. Desondanks zullen de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

 1. Aanvaarding van de voorwaarden

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden op het moment dat hij zijn bestelling doorgeeft en hij verklaart deze voorwaarden nadrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen de BVBA Houblonde en zijn klant, waarbij de twee partijen deze voorwaarden zonder voorbehoud aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen voorrang hebben boven alle andere voorwaarden die in eender welk ander document voorkomen, behalve wanneer dit anders wordt bepaald en dit voorafgaand, nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar wordt gemaakt.

 1. Bestelling

Producten moeten bij voorkeur worden besteld via het e-mailadres team@houblonde.com. De verzending per e-mail wordt beschouwd als een bewijsstuk van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De BVBA Houblonde zal aan de klant bevestigen dat zij zijn bestelling heeft aanvaard, door middel van een faktuur te verzenden die overeenkomt met de bestelde producten naar het e-mailadres dat de klant heeft meegedeeld/gebruikt. De verkoop zal pas worden gesloten vanaf de uitgave van de desbetreffende faktuur onafgezien de betaling of de levering van de desbetreffende goederen. De BVBA Houblonde behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te weigeren of te annuleren ingeval van insolvabiliteit van de betreffende klant of in de veronderstelling dat de betreffende bestelling niet betaald is of dat er een geschil bestaat over de betaling van een voorgaande bestelling. De klant is gebonden aan de vermeldingen die hij noteert op het moment dat hij de informatie betreffende zijn bestelling invult. De BVBA Houblonde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die de klant maakt bij het invullen van de gegevens van de bestemmeling van de bestelling (leveringsadres, facturatieadres) en voor de vertraging van leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren, waartoe deze fouten zouden kunnen leiden. Ingeval van een adreswijziging wordt de klant verzocht dit aan de klantendienst van de BVBA Houblonde te melden op het e-mailadres team@houblonde.com. De BVBA Houblonde kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld wanneer een computer bug zonder haar medeweten de prijs van één of meerdere artikelen en/of van de bestelling wijzigt. De BVBA Houblonde behoudt zich dan ook het recht voor om een bestelling te annuleren indien het bedrag niet overeenstemt met de normaal (in de gebruikelijke zin) vastgelegde prijzen voor de producten en/of de leveringskosten.

 1. Betaling en levering van de goederen

De goederen besteld door de klant in overeenstemming met punt 6 hierboven, zullen niet worden geleverd tot volledige en voorafgaande betaling daarvan en in elk geval vóór levering van de goederen behalve specifieke betalingsvoorwaarden na uitdrukkelijke toestemming van de BVBA Houblonde. De verkoop is van kracht na ontvangst van de betaling. De klant kan zijn bestelling betalen via overschrijving. Een bankoverschrijving moet worden gedaan na aftrek van kosten voor de BVBA Houblonde. De klant moet ervoor zorgen dat alle bankkosten door deze laatste worden gedekt. Gebruik de volgende informatie om een BE- of IBAN-bankoverschrijving te doen : BE 02 3631 6829 5040 – BIC BBRUBEBB

 1. Bewijs van de transactie

De digitale registers die in de computersystemen van de BVBA Houblonde in redelijk veilige omstandigheden worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen die er tussen de partijen zijn geweest. De archivering van bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijsstuk kan worden gebruikt.

 1. Transport en aansprakelijkheid

Door het leveringsborderel te ondertekenen, aanvaardt de klant de geleverde producten in de toestand waarin ze zich bevinden en daarom zal er geen enkele klacht relatief aan opgelopen schade worden aanvaard,, dat deze tijdens het transport of niet opgelopen is,. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om bij aankomst of opname van de goederen alles te controleren en alle voorbehoud op de leveringsbon op te tekenen. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, reizen de goederen op kosten en op eigen risico van de klant. In dit verband, en op niet-limitatieve wijze, wordt uitdrukkelijk gesteld dat de goederen moeten worden opgeslagen of vervoerd bij temperaturen tussen minimaal 5 ° Celsius en maximaal 25 ° Celsius. Het is dus de taak van de klant om de inhoud van de goederen te controleren op het moment van de levering of bij opname en om desgevallend binnen een termijn van 48 uren zijn voorbehoud te formuleren op deze wijze: bij ontvangst van de goederen moeten de vaststellingen/voorbehoud betreffende ontbrekende of beschadigde of gebroken producten schriftelijk worden geformuleerd en door middel van een foto of ander bewijsmateriaal worden aangetoond en dit alles moet per e-mail naar de BVBA Houblonde worden opgestuurd naar het adres team@houblonde.com. Deze vaststellingen/voorbehoud kunnen ook binnen en termijn van 48 uren na ontvangst van de betwiste goederen (de poststempel geldt als bewijs) per brief worden opgestuurd naar de klantendienst van de BVBA Houblonde, op het volgende adres Krokussenlaan 5, 1640 St Genesius Rode- België.

 1. Terugzending van de bestelling

Ingeval de klant de goederen betwist zoals vermeld in bovenstaand punt 9, dan zal de klant de terugzending van de goederen moeten betalen. Hiervoor dient de klant de volgende procedure toe te passen: de betwiste goederen worden in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking samen met de originele factuur, op kosten van de klant binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de levering, teruggestuurd om te worden geruild of om de terugbetaling te bekomen van een bedrag dat overeenstemt met de waarde van het product. Ingeval van terugzending dient de klant zijn volledige bestelling terug te zenden in goede staat en zonder dat hij zelfs maar een deel van de producten heeft gebruikt. De BVBA Houblonde behoudt zich het recht voor om teruggezonden artikelen te weigeren of de terugbetaling te weigeren wanneer de verpakking van de producten werd geopend, de fles ontkurkt werd of wanneer de producten door de klant of tijdens de terugzending beschadigd werden. De BVBA Houblonde zal de klant terugbetalen zodra zij het teruggezonden artikel onder de vereiste voorwaarden heeft ontvangen. De gemaakte verzendingskosten voor de terugzending van het (de) artikel(en) zijn ten laste van de klant. De bestelling moet worden teruggezonden naar GDL transport, Lar 40/M, 8930 Menen België. 

 

11. Verlies of diefstal van een pakket

Ingeval van verlies of diefstal van een pakket naar aanleiding van een probleem met de transporteur die in gemeenschappelijk overleg met de klant door de BVBA Houblonde werd gekozen, is het absoluut noodzakelijk dat dit binnen een redelijke termijn aan de BVBA Houblonde wordt gemeld. Om verlies of diefstal van een pakket te melden, hetzij per e-mail naar het e-mailadres team@houblonde.com (met de vraag om een bericht van leesbevestiging), hetzij per brief (Houblonde Klantendienst, Krokussenlaan 5, 1640 St Genesius Rode- België) moet de klant verplicht een verklaring op erewoord bijvoegen waarin hij verklaart het pakket niet ontvangen te hebben. Daarna zal de BVBA Houblonde bij de transporteur een onderzoek starten. De BVBA Houblonde zal alle informatie over dit onderzoek ter beschikking van de klant stellen. De termijn bedraagt minimum 3 weken en maximum 2 maand om duidelijkheid te vinden betreffende het verlies of de diefstal van een pakket. 

 1. Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en bankgegevens

Recht van toegang en rectificatie. Om te kunnen voldoen aan de noden van de klant en hem een optimale service te kunnen bieden, dient de BVBA Houblonde in haar gegevensbank bepaalde elementen te registreren die de klant betreffen (benaming, btw-nummer, ondernemingsnummer, e-mail- of postadressen, naam, voornaam…). Voor al deze informatie die door de klant aan de BVBA Houblonde wordt meegedeeld via de website www.houblonde.com, via e-mail of via eender welke andere communicatievorm, gaat de klant akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen in de databank of in de bestanden van de BVBA Houblonde en dat ze worden gebruikt in de professionele betrekkingen tussen de BVBA Houblonde en de klant. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de administratie van het cliënteel, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële dienstverlening, de opvolging van de solvabiliteit van de klant, reclame, persoonlijke behandeling en de marketing van de producten van de BVBA Houblonde gericht aan de klanten. Zo kan de klant onder andere via telefoon, per brief via de post of per e-mail op de hoogte worden gebracht van aanbiedingen van de BVBA Houblonde. Indien de klant dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, dan hoeft hij enkel een tot de klantendienst van de BVBA Houblonde gerichte mail te schrijven waarin hij meldt dat hij dit niet meer wenst te ontvangen en deze mail naar team@houblonde.com te sturen met vermelding van zijn benaming, zijn naam, voornaam en adres.

Bankgegevens van klanten. De bankgegevens die door klanten naar aanleiding van een aankoop worden meegedeeld, worden niet opgeslagen, en zijn evenmin zichtbaar op het internet.
De gegevens van de klanten worden verwerkt volgens de bepalingen van richtlijn 2002/58/CE betreffende de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. Concreet betekent dit dat:
De klantgegevens van persoonlijke aard enkel en alleen mogen worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden die in deze algemene verkoopsvoorwaarden vermeld zijn. De BVBA Houblonde zal de informatie over haar klanten nooit verkopen, nooit commercialiseren, noch verhuren aan derden.De klant beschikt op elk moment over het recht op toegang en rechtzetting van zijn/haar gegevens en over het recht van bezwaar, om de juistheid van deze gegevens te controleren en om eventuele fouten in deze gegevens te laten corrigeren. Hiertoe volstaat het naar team@houblonde.com een mail te sturen en zijn/haar gegevens duidelijk te vermelden.
Het gebruik van surfinformatie voor statistieke doeleinden.
Wanneer u naar de website van Houblonde surft, dan verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens: het IP-adres dat aan u is toegekend voor uw internetverbinding; datum en uur van toegang tot de website; de geraadpleegde pagina’s; het gebruikte browsertype; het platform en/of het op de PC geïnstalleerde besturingssysteem; de zoekmachine en de gebruikte sleutelwoorden om de website te vinden.
Deze informatie wordt enkel en alleen bewaard voor het tellen van het aantal bezoekers in de verschillende secties van de website en om er verbeteringen op aan te brengen.
Gebruik van cookies. Met de bedoeling het surfen op de website te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan het zijn dat de BVBA Houblonde af en toe “cookies” gebruikt. Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website wordt bewaard in de internetbrowser van de computer. Deze “cookie” kan dan tijdens een later bezoek op dezelfde website worden gerecupereerd. De “cookie” kan enkel worden gelezen door de website die de cookie heeft gecreëerd. De website gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, om bijvoorbeeld de voorkeuren van klanten voor bepaalde soorten informatie te registreren: zodoende hoeft de surfer niet telkens weer bij elk bezoek aan de website van de BVBA Houblonde dezelfde woorden op zijn toetsenbord te typen. De meeste “cookies” werken enkel tijdens de duur van de internetsessie of het bezoek aan de website. Geen enkele cookie bevat informatie die ertoe leidt dat de klant mogelijk kan worden gecontacteerd per telefoon, e-mail of postbrief. De klant heeft ook nog de mogelijkheid om zijn browser zodanig te configureren dat hij telkens wanneer er een cookie wordt gecreëerd, hierover wordt geïnformeerd of dat de browser belet dat er cookies worden bewaard.


 1. Facturatie

Op elk moment kan er aan onze financiële dienst per mail op het adres team@houblonde.com een kopie van de factuur van de klant worden gevraagd.

 1. Aansprakelijkheid en toepasselijke wetgeving

De BVBA Houblonde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor alle ongemakken of schade die te maken hebben met het gebruik van het Internet, zoals een onderbreking van de dienstverlening, het binnendringen van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of elke situatie die volgens de jurisprudentie wordt beschouwd als een geval van overmacht. De aangeboden producten zijn in regel met de geldende Belgische wetgeving en ze voldoen aan de normen die in België van toepassing zijn. Foto’s, films, video’s, teksten, grafisch weergegeven informatie en kenmerken die de voorgestelde producten illustreren, zijn contractueel niet bindend. Bijgevolg kan de BVBA Houblonde niet aansprakelijk worden gesteld indien er in één van deze foto’s, films, video’s, teksten of grafisch weergegeven informatie of kenmerken van de producten (recept, samenstelling, smaak, aroma’s, kleuren en nog andere) een fout staat of iets is weggelaten, of wanneer er iets verandert aan de kenmerken van de producten. De BVBA Houblonde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van het gesloten contract wanneer de voorraad op is of het product niet verkrijgbaar is, ingeval van overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand. De BVBA Houblonde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade door voornoemde situaties, voor uitbatingsverlies, winstverlies, kansenverlies, schade of kosten die zouden kunnen gebeuren door de aankoop van de producten.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Dit geldt evenzeer voor de materiële regels als voor de vormvereisten. Ingeval van betwisting of klacht moet de consument zich in eerste instantie wenden tot de BVBA Houblonde om een minnelijke schikking te bekomen. Als de onderhandelingen mislukken, dan zullen de volgende bepalingen worden toegepast:

 • voor een contract door een Belgische klant gesloten vanuit België: dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil dat ontstaat in het kader van de uitvoering of de interpretatie van dit contract, zal voor rechtspraak worden voorgelegd aan de rechtbank van Brussel.
 • voor een contract gesloten door een klant die een bestelling doorgeeft vanuit een ander land van de Europese Unie: dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil dat ontstaat in het kader van de uitvoering of de interpretatie van dit contract, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken die bevoegd zijn volgens de richtlijnen en de reglementen van de Europese Unie (meer bepaald het Verdrag van Brussel, 27 september 1968).
 1. Opvolging van de bestellingen

Nadat de bestelling is doorgegeven, staat onze klantendienst uiteraard voor u paraat om u alle nodige informatie te geven over het verloop van uw bestelling.